دپارتمان مدیریت
اگر قصد دارید توان مدیریت یک یا چند واحد تبلیغاتی و بازرگانی را در خود ایجاد نمایید پیشنهاد ما برای شما شرکت در این دوره ی اثرگذار است. شما به واسطه ی این دوره ارکان اساسی مورد نیاز تبلیغ و بازاریابی را می آموزید.
انجام روانشناسی و جامعه شناسی تبلیغات
خلق و ارتقای نام تجاری (برند)
انجام مفاهیم و تکنیکهای خلاقیت
تهیه پیام تبلیغاتی
کار و انجام برنامه ریزی رسانه ای
برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی