ارتباطات سازمانی

دپارتمان اداری ، حقوقی و بیمه

برای ایجاد حداکثر بهره وری در سازمان ها یکی از اساسی ترین تکنیک ها، ایجاد ارتباطات سازمانی سازنده میباشد، شما در این مبحث آموزشی اصول و تکنیک های ارتباط سازمانی موثر را فرا خواهید گرفت.

بكارگيري رويكردهاي متفاوت ارتباطات در سازمان
غلبه بر موانع عمومي و برقراري ارتباطات اثر بخش
از بين بردن سدهاي ارتباطي در فرد و ديگران
بكارگيري تكنيك هاي ارتباطات به منظورتأثير گذاري و نفوذ بر ديگران
بكارگيري ارتباطات كلامي در فرآيندهاي ارتباطـات فـردي، گروهـي و سازماني