اطلاعیه آزمون تئوری فنی حرفه ای

توضیحات مهم
ردیفمشخصاتدورهتاریخ برگزاری آزمونساعت برگزاری آزمون
1صدف خلیل زادهکاربر ICDL1400/8/0114:30:00
2میلاد فرخ پورحسابدار عمومی مقدماتی1400/8/0115:30:00
3علیرضا سلیمانی اصفهانیکاربر ICDL1400/8/0412:30:00
4سروش مختاری گنهرانیکاربر ICDL1400/8/0412:30:00
5نگین حسن پور خرمازردکاربر ICDL1400/8/0414:30:00
6نیما حسن پور خرمازردکاربر ICDL1400/8/0414:30:00
7سیده کیمیا حسینی هارونیکاربر ICDL1400/8/0414:30:00
8آرزو قاسمی پاوائیکاربر ICDL1400/8/0415:30:00
9زهرا حیدریکاربر ICDL1400/8/0415:30:00
10کیان برهانیکاربر ICDL1400/8/0412:30:00
11ابولفضل محمدی اراضیکاربر ICDL1400/8/0108:30:00
12علی نوری علویجهکاربر ICDL1400/8/0108:30:00
13محمد شهاب تاج الدینکاربر ICDL1400/8/0108:30:00
14مسعود خانیان نجف آبادیکاربر ICDL1400/8/0108:30:00
15آرین مختاریحسابدار عمومی مقدماتی1400/8/0108:30:00
16احسان صادقیحسابدار عمومی مقدماتی1400/8/0108:30:00
17محمد طیفوریمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/8/0508:30:00
18مصطفی هادویمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/8/0508:30:00
19محمد جواد باتوکلمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/8/0510:00:00
20محمد جواد باتوکلپداگوژی1400/8/0508:30:00
21امیر علیدوستیتحلیل تکنیکال بورس1400/8/0508:30:00
22محمد طیفوریکاربر ICDL1400/8/0808:30:00
23سید محسن احمدیکاربر ICDL1400/8/0808:30:00
24مهدی اسماعیلی زاده دوانیکاربر ICDL1400/8/0808:30:00
25محمد طیفوریکارآفرینی با رویکرد KAB1400/8/0913:30:00
26کامیاب ایل بیگی پورحسابدار عمومی مقدماتی 1400/8/0913:30:00
27محمد علی واسعیحسابدار عمومی مقدماتی 1400/8/0913:30:00
28امیرحسین صنعتی طهرانیحسابدار عمومی مقدماتی 1400/8/0913:30:00
29میلاد مرجویتوسعه دهنده وب با PHP1400/8/0912:30:00
30حسین نیکزادکاربر ICDL1400/8/0912:30:00
31محمد حق شناس اله آبادیکاربر ICDL1400/8/0912:30:00
32حدیث توکلی دهقیبرنامه نویسی با Matlab1400/9/0308:30:00
33مهدی داتلی بیگیمدیر ارشد کسب وکار MBA1400/9/0308:30:00
34سارا اسماعیلیحسابدار عمومی مقدماتی 1400/9/0308:30:00
35عارفه سادات حسینیحسابدار عمومی مقدماتی1400/9/0308:30:00
36مائده سادات موسویحسابدار عمومی مقدماتی 1400/9/0308:30:00
37شایان شیرینحسابدار عمومی مقدماتی 1400/9/0308:30:00
38آنی آگونحسابدار عمومی مقدماتی 1400/9/0308:30:00
39زهرا رئیسی شهرضاییحسابدار عمومی مقدماتی 1400/9/0308:30:00
40مهلا سقائیحسابدار عمومی مقدماتی 1400/9/0308:30:00
41مائده مارانیکارآفرینی با رویکرد KAB 1400/9/0308:30:00
42سیما روشن پورکارآفرینی با رویکرد KAB 1400/9/0308:30:00
43فرشته پریشانی فروشانیکارآفرینی با رویکرد KAB 1400/9/0308:30:00
44مائده ملک زاده احمدیکارآفرینی با رویکرد KAB 1400/9/0308:30:00
45الهه آل غفوریانکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
46منیره نصر اصفهانیکاربرICDL1400/9/0308:30:00
47اعظم قاسمیکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
48عصمت طیوری خوراسگانیکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
49مهسا کریم زاده باردنیکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
50زهرا مالکیکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
51مریم توکل پناهکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
52عزت محمدزاده ورپشتیکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
53هاجر زیباییکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
54زهره کمالی دولت آبادیکاربر ICDL1400/9/0308:30:00
55سمیه حاجی زادهکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
56زهره جعفری دولت آبادیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
57فخرالسادات تبعیدیان خوراسگانیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
58زهره خلیلیان گورتانیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
59مریم باقریکاربر ICDL1400/9/03 10:00:00
60فرشته پریشانی فروشانیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
61مائده مارانیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
62محبوبه رحیمیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
63ندا برکتینکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
64زهره ترکی هرچگانیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
65مرضیه ابراهیمی پورکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
66شیرین مهرکشکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
67آسیه رفیعی دولت آبادیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
68فرشته هاشمیانکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
69اعظم داوودیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
70آمنه بویریکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
71مهین حسین زادهکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
72نیلوفر مظفرزادهکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
73فاطمه زهرا منشئیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
74یگانه محمدی اراضیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
75مریم براتیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
76آیدا باقریکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
77مرضیه پروائیکاربر ICDL1400/9/0310:00:00
78سیما روشن پورپداگوژی1400/9/1012:30:00
79سیما روشن پورمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1013:30:00
80مائده ملک زاده احمدیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1012:30:00
81مائده مارانیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1012:30:00
82فرشته پریشانی فروشانیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1012:30:00
83محبوبه رحیمیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1012:30:00
84نهال مموئیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1012:30:00
85مرضیه پروائیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1012:30:00
86مریم براتیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/9/1012:30:00
87وجیهه محسنیپداگوژی1400/9/1012:30:00
88نسترن البرزیانکارور Photoshop1400/9/1012:30:00
89الهه غفاریپداگوژی1400/08/1612:30:00
90آذین عزیزیWordPerss1400/08/1614:30:00
91گل اندام آقاداوودیWordPerss1400/08/1615:30:00
92سونیا اسماعیلیانکاربرICDL1400/08/1711:30:00
93فاطمه در امامیکاربرICDL1400/08/1711:30:00
94متین سهرابیکاربرICDL1400/08/1714:30:00
95مهدی نصیریکاربرICDL1400/08/1715:30:00
96فرانک خسروی قلعه شاهرخیکاربرICDL1400/08/1811:30:00
97ثمین گوهریانکاربرICDL1400/08/1812:30:00
98طوبی آخوندیکاربرICDL1400/08/1812:30:00
99مائده قاسمیکاربرICDL1400/08/1812:30:00
100انیس سهرابیکاربرICDL1400/08/1813:30:00
101امیرحسین صباغی هرندیکاربرICDL1400/08/1814:30:00
102علیرضا شهرآشوبکاربرICDL1400/08/1814:30:00
103مهلا سقائیرایانه کار حسابداری مالی1400/08/1908:30:00
104محمدعلی واسعیرایانه کار حسابداری مالی1400/08/1908:30:00
105آنی آگونرایانه کار حسابداری مالی1400/08/1910:00:00
106آسیه کارگررایانه کار حسابداری مالی1400/08/1910:00:00
107محمدحسن سیستانرایانه کار حسابداری مالی1400/08/1914:30:00
108میلاد رفیعیرایانه کار حسابداری مالی1400/08/19 14:30:00
109آناسیک طهماسیانکارآفرینی با رویکردKAB1400/08/2213:30:00
110نگین حسن پورکاربرICDL1400/08/2215:30:00
111علیرضا سلیمانی اصفهانیکاربرICDL1400/08/2314:30:00
112سیف اله قاسمیمشاوره تأسیس1400/08/2315:30:00
113امیرحسین رضایتحسابداری مقدماتی1400/08/2414:30:00
114آذر طهماسبیکاربرICDL1400/08/2413:30:00
115جواد کاردان پورکاربرICDL1400/09/0214:30:00
116محمدمسعود کریمیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/08/2613:30:00
117کیان برهانیحسابداری پیشرفته1400/09/1510:00:00
118محمدمسعود کریمیکارآفرینی با رویکرد KAB1400/08/2614:30:00
119بهنام متولیکاربرICDL1400/09/0715:30:00
120علیرضا زیدیحسابداری مقدماتی1400/09/1315:30:00
121مینا سخنیحسابداری مقدماتی1400/09/1314:30:00
122ریحانه محمدیحسابداری مقدماتی1400/09/1313:30:00
123سارا خلیلیحسابداری مقدماتی1400/09/1311:30:00
124محمدمهدی نوروزیکاربرICDL1400/09/1315:30:00
125نگارجمشیدیکاربرICDL1400/09/1313:30:00
126ملیکا براهیمیکاربرICDL1400/09/1313:30:00
127مصطفی شاهینکاربرICDL1400/09/1315:30:00
128محمدحسن بابائیکاربرICDL1400/09/1315:30:00
129رسول یزدیکاربرICDL1400/09/1315:30:00
130حدیث بهرامیکاربرICDL1400/09/1313:30:00
131زهرا صفائیکاربرICDL1400/09/1313:30:00
132علی فلاحکاربرICDL1400/09/1315:30:00
133مرضیه صالحیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
134زهرا نصوحیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
135سارا کریمیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
136محمدجواد باتوکلمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
137سید امیرحسین داوودیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
138مصطفی شاهینمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
139مصطفی هادویمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
140سیف اله قاسمیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
141محمدمسعود کریمیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
142محمد آزادیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/09/0408:00:00
143الهه غفاریپداگوژی1400/09/0410:30:00
144محمد جواد باتوکلپداگوژی1400/09/0410:30:00
145آناسیک طهماسیانپداگوژی1400/09/0410:30:00
146محمد مسعود کریمیکارآفرینی با رویکرد KAB1400/09/0411:00:00
146سیف اله قاسمیکارآفرینی با رویکرد KAB1400/09/0411:00:00
148صدف منتطریکارآفرینی با رویکرد KAB1400/09/0411:00:00
149زهرا نصوحیکارآفرینی با رویکرد KAB1400/09/0411:00:00
150مرضیه پروائیکارآفرینی با رویکرد KAB1400/09/0411:00:00
151آناسیک طهماسیانکارآفرینی با رویکرد KAB1400/09/0411:00:00
152احسان زمانیفتوشاپ1400/10/0708:30:00
153احسان زمانیSeo1400/10/0808:30:00
154سمیرا نوروزیSeo1400/10/0811:30:00
155شیوا جلائی کارSeo1400/10/0811:30:00
156الناز جعفرمفردSeo1400/10/0811:30:00
157سید امید حسینی بهشتیانSeo1400/09/2709:30:00
158سید امید حسینی بهشتیانphp1400/09/3009:30:00
159الناز آقالرحسابداری مقدماتی1400/09/2810:30:00
160نگار بهرامیحسابداری مقدماتی1400/09/2810:30:00
161ماه طلا خیاطیکارآفرینی با رویکرد KAB1400/09/2813:30:00
162حدیث مولاییکاربر ICDL1400/09/3013:30:00
163مائده سادات موسویحسابداری مقدماتی1400/09/3010:30:00
164ناصر امینیکاربر ICDL1400/10/0108:30:00
165زهرا یزدانیمشاوره تأسیس1400/10/0413:30:00
166مرضیه خیریمشاوره تأسیس1400/10/0411:30:00
167سمیه حسینی پورمشاوره تأسیس1400/10/0411:30:00
168زهرا یحیاییمشاوره تأسیس1400/10/0513:30:00
169سارا اسماعیلیحسابداری مقدماتی1400/10/0513:30:00
170سوگل نورزیحسابداری مقدماتی1400/10/0513:30:00
171زهرا یحیاییکارآفرینی با رویکرد KAB1400/10/1313:30:00
172سمیه حسینی پورکارآفرینی با رویکرد KAB1400/10/1313:30:00
173مرضیه صدیقی گیلانیکارآفرینی با رویکرد KAB1400/10/1311:30:00
174مرضیه صدیقی گیلانیمشاوره تأسیس1400/10/1310:30:00
175مرضیه صدیقی گیلانیکاربر ICDL1400/10/1313:30:00
176آرزو قاسمیکاربر ICDL1400/10/1410:30:00
177مائده ملک زادهمشاوره تأسیس1400/10/1413:30:00
178سید امید حسینی بهشتیانWordPerss1400/10/0408:30:00
179احسان زمانیWordPerss1400/10/1508:30:00
180شیوا جلائی کارWordPerss1400/10/1511:30:00
181سمیرا نوروزیWordPerss1400/10/1511:30:00
182ماه طلا خیاطیمشاوره تأسیس آموزشگاه1400/10/1913:30:00
183مائده ملک زادهکارآفرینی1400/10/2010:30:00
184انیس سهرابیکاربر ICDL1400/10/2011:30:00
185سید امیر رضا فتاحفتوشاپ1400/10/2508:30:00
186یاشار کرجی کارWordPerss1400/10/2508:30:00
187سمیه حسینی پورپداگوژی1400/10/2513:30:00
188صفورا مشگل گشاپداگوژی1400/10/2513:30:00
189یگانه خلجیپداگوژی1400/10/2513:30:00
190الهام گرجیپداگوژی1400/10/2511:30:00
191سیده کیمیا حسینیPython1400/10/2710:30:00
192محمدسعید نصیری نیاPython1400/10/2709:30:00
193امیر رحمتیPython1400/10/2709:30:00
194سیده الهام تقویPython1400/10/2710:30:00
195محمد امین سبحانیPython1400/10/2709:30:00
196محسن شهریاریPython1400/10/2709:30:00
197سید علیرضا موسویPython1400/10/2709:30:00
اسکرول به بالا
لطفا اطلاعات را با دقت تکمیل فرمایید

درخواست شما برای کارشناسان ما ارسال و با شما تماس خواهند گرفت

با ما در ارتباط باشید